Under utbildning

De senaste åren har näringslivet efterfrågat utbildningsmodeller som bättre förbereder studenterna för arbetslivet. Ofta upplever både studenter och arbetsgivare att eftergymnasiala utbildningar är alltför teoretiska och svåra att omsätta i den ’verkliga världen’.

Som svar på detta utvecklar Nordisk Jobløsning en utbildningsmodell med syfte att skapa ett hållbart gränsöverskridande koncept för praktikutväxling mellan Danmark och Sverige. Utbildningsprojektet ska medverka till att utveckla en gränsöverskridande arbetsmarknad i projektgeografin och därmed bryta ned de barriärer som finns kring att söka sig utanför det egna landet för praktik och jobb. Nordisk Jobløsning strävar efter att skapa ett effektivt mobilitetsinitiativ för unga med en eftergymnasial utbildning. Genom att låta kandidaterna göra praktik i ett grannland skapas incitament för att öppna kandidaternas ögon för karriärmöjligheter i hela Norden.

Under projektperioden kommer vi att utveckla ett koncept där vi kan kombinera de studerandes praktik och examensarbete, så att de studerande, genom vägledning och så kallad Blended Learning – en kombination av e-lärande och fysisk undervisning – kan förbli i praktikverksamhet under arbetet med examensarbetet. Att öppna upp för möjligheten för studerande att skriva sina examensarbeten ute i praktikverksamhet kan vara nyckeln till en bättre kontakt med näringslivet. Samtidigt eftersträvar projektet också att kunna förse studenterna i fråga med kompetenser som dem inte med självklarhet kan tillgodogöra sig på deras respektive utbildningsinstitution eller regionala arbetsmarknad. Därför har projektet också som ambition att utveckla metoder som skapar gränsöverskridande mervärde så att studenterna har bästa möjliga förutsättningar när de efter avklarad utbildning ska etablera sig på arbetsmarknaden. Målet är att de studerande tillgodogör sig kompetenser och kvalifikationer som efterfrågas på både den nationella och nordiska arbetsmarknaden.

Utvecklingen av utbildningsmodellen sker genom ett tätt samarbete i en underarbetsgrupp mellan tre involverade utbildningsinstitutionerna: Professionshøjskolen UCN, Högskolan Väst och Högskolan i Borås. UCN kommer genom hela projektet att ha en central roll och verka som koordinerande partner för utvecklingen av projektets utbildningsmodell. 

Utbildningsmodellen förväntas över projektperioden producera följande resultat:

  • Studerande tillgodogör sig näringslivsrelaterade kompetenser
  • Studerande kommer i praktik/jobb i Norden
  • Arbetsgivares möjligheter att hitta och rekrytera kvalificerad arbetskraft i Norden ökar
  • Ytterligare aktörer såsom skolor och rekryteringsverksamheter får upp ögonen för nordiska jobbmöjligheter
  • Utbildningskonceptet implementeras i fler institutioner

Modellen förväntas öka kvaliteten på undervisningen och skapa bättre förutsättningar för examinerade studenter. Genom ett ökat kunskapsutbyte mellan utbildningsinstitutionerna och näringslivet kan utbildningsinstitutionerna löpande anpassa sin undervisning till de krav som näringslivet ställer. Studenternas internationella erfarenhet genom praktikuppehåll i ett annat land förväntas också göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden efter avslutat utbildning. Utbildningskonceptet testas först i liten skala men komma att skalas upp och användas både nationellt och internationellt.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att klicka vidare godkänner du att vi använder cookies.