Forskning viser, at indsatsen for at bekæmpe forskelsbehandling, fremme mangfoldighed og ligestilling sjældent er prioriteret i organisationer og deres projekter. Ofte handler det om ubevidste værdier og underliggende sociale normer, der gennemsyrer organisationen. Det er ikke nok blot at have mål, der er knyttet til de horisontale principper, selvom det også er vigtigt, men også at integrere disse perspektiver kontinuerligt i alt arbejde inden for rammerne af projektet. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvordan projektet arbejder for at sikre, at de horisontale principper er en integreret del af arbejdsprocesserne, og hvad det betyder for projektets resultater. I overensstemmelse med EU's horisontale principper og projektets ambitioner er ligestilling mellem mænd og kvinder, tilgængelighed, bæredygtig udvikling, ligebehandling og ikke-diskriminering hjørnestenene i projektarbejdet. Nedenfor er en kort beskrivelse af, hvordan vi i projektgruppen arbejder for at integrere de horisontale principper inden for rammerne af projektet Nordisk Jobløsning, og hvordan vi arbejder med disse principper på vores arbejdsplads. 

Ligestilling

Centralt for integrationen af ligestilling i projektet er samarbejde og konsensus. Eftersom projektet inkluderer samarbejdspartnere i både Sverige, Danmark og Norge, bliver det af betydning at alle interessenter og projektmedarbejdere sammen identificerer målgrupper og problemområder samt tydeliggør hvilken rolle de respektive aktører har i projektet. Det er også vigtigt, at vi skaber klare procedurer for samarbejde og nærhed mellem operationelle og strategiske parter. Vi mener også, at det er vigtigt, at vi har kendskab til hinandens aktiviteter og konsensus om problemer, vi støder på. Vores tilgang til at opfylde disse kriterier er derfor at arbejde kontinuerligt og aktivt og inddrage konsensusproblemer for at reducere og styre konflikter. Dette fører til en åben og prestigefyldt kommunikation, hvor ligestilling bliver et indflydelsesrigt og nødvendigt redskab.

Ved løbende at deltage i kompetencefremmende initiativer i form af forelæsninger, workshops og webinarer fra Beskæftigelsestjenesten og Nordisk Ministerråd opdaterer vi løbende vores viden om integration af ligestilling. Det betyder også, at vi konstant reflekterer over, hvilke bestræbelser der er nødvendige for at øge bevidstheden om ligestilling inden for rammerne af projektet.

Vi tager hensyn til ligestilling mellem mænd og kvinder i alle dele af projektet, fordi vi mener, at det er en forudsætning for et velfungerende og inkluderende projekt, hvor alle i målgruppen føler sig velkomne til at deltage. Vi starter med en normbevidst/norm-kritisk tilgang, hvor vi konstant arbejder for at afklare normer, mens vi samtidig spørger, hvordan disse kan påvirke deltagernes og andre aktørers muligheder. I vores daglige arbejde stræber vi efter at synliggøre folk og grupper, som er både inden for og udenfor normen, inkludere uden at fokusere på problemer og afvigelser og til at løse forskelle i forudsætninger for forskellige grupper. Kort sagt sigter vi mod at undgå at reproducere normer.

Ligestilling er en naturlig del af, hvordan vi arbejder, når vi forbereder kandidater til det nordiske arbejdsmarked. For os er det vigtigt, at vi altid tager hensyn til ligestillingsintegration for at sikre, at alle ressourcer og aktiviteter påvirkes af et ligestillingsperspektiv. I figur 1 kan vi se to eksempler på, hvordan vi nedbryder forskellige indikatorer ved at beskrive, hvordan vores handlinger til implementering kan føre til opnåelse af vores mål og hvordan disse kan føre til langsigtede virkninger på fællesskabsniveau.

Figur 1. Denne model er inspireret af programteorien.

Figur 1 illustrerer, hvordan vi arbejder med forskellige partnere, og hvordan disse samarbejder, gennemsyres af et ligestillingsperspektiv. For eksempel adskiller den svenske, danske og norske arbejdskultur sig, hvilket kan gøre det vanskeligt for hvert lands jobansøgere at tilpasse deres ansøgning for at matche landets arbejdskultur. Vi ser, at der er behov for en sådan kompetenceindsats og i samarbejde med ABL Malmö og AOF Center Hovedstaden bidrager vi til formidling af information om de forskellige arbejdskulturer. Dette medfører igen, at flere jobsøgende tør at ansøge om job i et andet nordisk land, samtidig med at der skabes en følelse af sammenhæng og øget kontaktnetværk for både deltagerne, arbejdsgiverne og resten af samfundet. På sigt bidrager dette til øget mangfoldighedskompetence og et mindre adskilt arbejdsmarked.

Det gælder især tredjelandsstatsborgere, mere specifikt migranter og flygtninge, der finder det vanskeligt at assimilere og etablere sig på det nordiske arbejdsmarked. Selvom projektet er rettet mod nordiske borgere, ser vi også til at have en regelmæssig dialog med jobsøgende fra ikke-nordiske lande for at give dem råd om mulighederne på det nordiske arbejdsmarked. Generelt hviler projektet på, at alle mennesker er lige værdige, og at alle mennesker skal have samme muligheder for at få et job.

Tilgængelighed

Vi er alle forskellige og vores behov varierer over livet. Sammenholdet og arbejdslivet skal være tilgængeligt for alle, uanset behov. De menneskelige rettigheder fastsætter, at personer med permanente eller midlertidige funktionsnedsættelser skal have mulighed for at deltage i arbejdslivet på lige vilkår.

Nordisk Jobløsning stræber efter at være et tilgængeligt projekt, hvor alle, uanset funktionsvariation, kan deltage i indsatsen. Projektet arbejder på grundlag af overbevisningen om, at alle mennesker er lige værdifulde, og at hver aktør tager deres egne valg, både hvad angår uddannelse og job. Det er op til hver enkelt deltager i projektet at udnytte og bruge de projektelementer, der synes mest relevante. Hele projektet er bygget op om ideen om individualisering, hvor alle har samme mulighed for at modtage hjælp, uanset om det er praktik, uddannelse (digital / fysisk), praktisk hjælp eller den egentlige jobsøgningsproces.

Tilgængelighed fremmes, når mobiliteten på det nordiske arbejdsmarked øges. Når deltagerne præsenteres med flere valg i form af f.eks. arbejdsmiljø, lederskab og sprog øger det også chancen for at opfylde et bredere udvalg af behov.

For at sikre lige muligheder for alle, har Nordisk Jobløsnings forgænger, Nordisk Jobstart+, fokuseret på at identificere, hvilke grupper der har sværest ved at etablere på arbejdsmarkedet. Analysen viste, at det primært er unge under 30 år, der på grund af sociale og fysiske udfordringer havde sværest ved at etablere sig på arbejdsmarkedet. For at overvinde dette problem har vi brugt både motivationsworkshops og coaching til målgruppen.

Holdbar udvikling

Nordisk Jobløsning muliggør samarbejde om samfundsmæssige udfordringer, der er større end landene selv og i sidste ende fremmer bæredygtig udvikling på flere forskellige niveauer.

Ved at matche udbud og efterspørgsel af arbejdskraft og kompetence bidrager Nordisk Jobløsning til at forbedre den samlede ressourceudnyttelse i Øresund-Kattegat-Skagerrak-området, hvilket skaber øget økonomisk produktivitet og bidrager til en bæredygtig økonomisk udvikling og vækst i regionen. Et integreret grænseoverskridende nordisk arbejdsmarked bidrager til at opfylde FN’s globale mål nr. 8: Anstændige arbejdsvilkår og økonomisk vækst.

Med hensyn til økologisk bæredygtighed arbejder projektet for at forbedre mulighederne for fjernarbejde og dermed reducere de emissioner, som daglig transport genererer til og fra arbejde. Muligheden for at arbejde eksternt kan også gøre det lettere for medarbejdere med sociale og fysiske udfordringer at udføre deres arbejde, og derfor ser vi også, at fjernarbejde bidrager til at styrke social bæredygtighed. Det er centralt i projektet at involvere digitale værktøjer i metodeudviklingen såvel som i uddannelsens del af projektet.

På internt niveau er vi vant til at holde møder med vores nordiske kolleger via internettet frem for fysiske møder. Så vidt muligt anbefaler vi også bil og tog frem for flyrejser, når vi rejser i Norden. Ved at tilbyde vores medarbejdere en cykel fremmer vi også fossilfrie transportformer.

Projektet har til formål at nedbryde de hindringer, der forhindrer folk i at søge arbejde i nabolande ved at præcisere og fremme jobmuligheder på tværs af det nordiske arbejdsmarked. Gennem målrettede initiativer mellem erhvervslivet, jobcentre, a-kasser og uddannelsesinstitutioner skaber Nordisk Jobløsning stærke grænseoverskridende synergier til gavn for mennesker, miljø og økonomi.

Lige behandling og ikke-diskriminering

En af Nordisk Jobløsnings grundsten er at vi ser på forskelligheder som en styrke snarere end en svaghed. For at vi skal kunne håndtere ligestillingsudfordringer så effektivt som muligt, bruger vi 4R-metoden. Ved hjælp af 4R-metoden kan vi kortlægge og analysere, hvordan vores projekt og virksomhed fungerer ud fra et ligestillingsperspektiv. Metoden hjælper os med at se, hvordan vi skal håndtere udfordringer, som projektet støder på, og hvordan projektet og vores virksomhed skal forholde sig, og hvordan det skal ændres for at imødekomme behovene hos kvinder, mænd og mennesker med forskellig kønsidentitet. Det hjælper os, med andre ord, løbende til at identificere udfordringer som og lige behandling og ikke-diskriminering.

Figur 2. Model for 4R-metoden

Det overordnede mål for projektet har været at hjælpe jobsøgende, der er interesserede i at udvide deres jobsøgning til et naboland. Vi sørger for kontinuerligt at forholde projektet til virkeligheden, og ved brug af 4R-metoden kan vi producere data, der viser, hvilken efterspørgsel/udbud det er blandt udsatte grupper, der er underrepræsenterede/overrepræsenterede. Med dette som grundlag kan vi afgøre, om projektet kan gøre noget for den specificerede målgruppe/udfordrede gruppe, jobsøgende/interesserede parter inden for rammerne af projektet og lovgivningen (forhold til projektet).

Da projektet er begrænset til deltagere fra Sverige, Norge og Danmark, vil det være en udfordring at inddrage tredjelandsstatsborgere. En klar udfordring for projektet er tredjelandsstatsborgere, der har opholdstilladelse og/eller arbejdstilladelse i et land og ønsker at søge arbejde i et andet grænseland. Med dette i tankerne og ved hjælp af 4R-metoden arbejder projektet med at inkludere denne målgruppe ved at give praktisk information og hjælp, der kan lette deres jobsøgning i både det pågældende land, men også i grænselandet. Vi stræber efter, at alle mennesker har ret til hjælp med at finde et job. Disse udfordringer er en integreret del af, hvordan vi arbejder.

I forbindelse hermed deltager projektet på politisk niveau såsom deltagelse i forskellige netværksmøder og politiske udvalg, der giver projektet mulighed for at fremhæve problemet og den eksisterende uligevægt, der pålægges tredjelandsstatsborgere og deres begrænsninger i grænseområdet, herunder målgrupper, der er overrepræsenterede/underrepræsenterede.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att klicka vidare godkänner du att vi använder cookies.