Saco – Här finns jobben för akademiker 2023

Valet av utbildning är ett av de mest betydelsefulla vägvalen du gör i livet. Det är viktigt att låta ditt eget intresse styra och låta hjärtat vara med i valet. Samtidigt är det lika viktigt att ta reda på så mycket det går om arbetsvillkor, karriärmöjligheter och framtidsutsikter. Saco vill inspirera till högskolestudier. Vi vill att så många som möjligt ska kunna hitta en väg fram till sitt drömyrke.

Arbetsförmedlingen – Kom igång med ditt vardagslärande!

Vi lever i en spännande tid med många möjligheter. Digitalisering och automatisering förändrar alla delar av samhället, inte minst arbetsmarknaden, i ett högt tempo. Det betyder att nästan alla yrken, oavsett bransch, förändras i lika snabb takt.

Nordiska Ministerrådet – Jämställdhetens ekonomi

Vad har de nordiska länderna tjänat på att kvinnor i så hög grad förvärvsarbetar? Vad kan man säga om den politik som ligger bakom utvecklingen? Vad skulle Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige tjäna om vi ytterligare lyckades utjämna skillnader i arbetslivet fram till 2040?

Uppdrag: Framtid – Livslångt lärande för framtidens arbetsmarknad

ångsiktiga trender som globalisering, digitalisering och automatisering innebär både möjligheter och utmaningar för ekonomi och samhälle. Hanteras de väl rymmer de stora möjligheter till ökat välstånd, förbättrad arbetsmiljö och hållbar utveckling.

Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för arbetsliv 2018–2021

Nordiska ministerrådets arbetslivs- politiska samarbetsprogram beskriver centrala politiska utmaningar och prio- riteringar inom sektorn under perioden 2018–2021. Syftet med samarbetspro- grammet är att fastställa det formella nordiska regeringssamarbetets strate- giska fokus.

Omställningsfonden – Att utbilda oss genom hela arbetslivet

Ny teknik och globalisering skapar en arbetsmarknad som kommer att ställa nya och allt högre krav på såväl arbetstagare som arbetsgivare. Sju av tio unga vuxna räknar med att byta karriär någon gång under sitt arbetsliv. I den här rapporten lyfter Omställnings- fonden tre nödvändiga reformer av utbildningssystemet för att alla som vill ska kunna jobba på framtidens arbetsmarknad.

NAVs Bedriftsundersøkelse 2019

NAVs bedrifts undersøkelse kartlegger etter spørselen etter og mangel på arbeidskraft, både fylkesvis og innenfor den enkelte næring. Resultatene fra årets undersøkelse tyder på at norsk økonomi vil fortsette i en positiv retning. Våren 2019 har vi på bakgrunn av virksomheternes innrapporteringer estimert mangelen på arbeidskraft til 59 450 personer. 

ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer -19

The ManpowerGroup Employment Outlook Survey for the third quarter 2019 was conducted by interviewing a  representative sample of  751 employers in Sweden. All survey participants were asked, “How do you anticipate total employment at your location to change  in the three months to the end of September 2019 as compared to the current quarter?”

Ballisager - Rekrutteringsanalysen 2019

Konsulenthuset ballisager har igen i 2019 gennemført den årlige rekrutteringsanalyse for at undersøge virksomheders rekrutteringsproces, holdninger og præferencer. Spørgeskemaet, der ligger til grund for Rekrutteringsanalysen 2019, blev i maj/juni udsendt til 1.663 virksomheder. 934 virksomheder har svaret, hvilket giver en svarprocent på 56,2%. Private virksomheder står for størstedelen af besvarelserne (71%):

Academic work - Young Professional Attraction Index 2018

Nyheden om den kritiske mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for mange brancher kommer næppe som en stor overraskelse for arbejdsgivere i Europa. Beskæftigelsesgraden stiger støt, og den fortsatte digitalisering af vores samfund skaber et behov for faglært arbejdskraft inden for mange forskellige områder i takt med, at nye typer job og stillinger opstår. I de seneste år har vi set et skift i konkurrencen på arbejdsmarkedet, der er forårsaget af, at arbejds- givere i Europa har et større behov for at ansætte folk, mens kandidaterne har flere valgmuligheder

Alsidigt arbejdsmarked i danske yderområder

I arbejdet med at sikre et alsidigt arbejdsmarked er der ikke nogen nemme løsninger. Arbejdet kræver indsatser på flere områder. Udover bosætning, uddannelse og fastholdelse kræver det også en indsats for at inkludere arbejdsløse og langtidsledige i arbejdsmarkedet. Rapporten fokuserer på de konkrete ”hands-on” erfaringer, som får indsatserne til at virke på det praktiske plan